หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.บ้านนาสาร
หัวข้อ วันที่
ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการเชองกลยุทธ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 126) 27 ธ.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ อสม.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 117) 28 มี.ค. 2562
ขอนำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 126) 25 มี.ค. 2562
ขอนุญาตนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อม ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 133) 25 มี.ค. 2562
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและอนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 128) 25 มี.ค. 2562
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 112) 25 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำคำสั่งคณะทำงานกลุ่ม "ฟ้ามีตา" ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 116) 25 มี.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primara GMP) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 111) 25 มี.ค. 2562
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 105) 21 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำกำหนดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 121) 21 มี.ค. 2562
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดู : 104) 20 มี.ค. 2562
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 107) 20 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ประมาณปี 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 119) 20 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 129) 20 มี.ค. 2562
ขออนุญาตประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 122) 20 มี.ค. 2562
ลงนามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติทำประกาศเผยแพ่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 120) 20 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 103) 19 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2562 ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 111) 14 มี.ค. 2562
ขออนุญาตนำประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 111) 4 ม.ค. 2562
ขออนุญาตนำเอกสารรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2561 (ดู : 109) 2 ม.ค. 2562
ขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 102) 27 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำสรุปประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์(ผู้มีส่วนได้สวนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ) เครือข่ายบรืการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 116) 27 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำสรุปประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 108) 27 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำสรุปประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 110) 27 ธ.ค. 2561
ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 415) 24 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 409) 24 ธ.ค. 2561
ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขบ้านนาสาร (ดู : 420) 12 ธ.ค. 2561
เเบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน เเละ ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 422) 30 พ.ย. 2561
ขออนุญาตนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 415) 9 พ.ย. 2561
ขอลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่ (ดู : 117) 5 พ.ย. 2561
ขออนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ขึ้นเว็บไซต์ (ดู : 376) 5 พ.ย. 2561
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2562 (ดู : 108) 1 พ.ย. 2561
เเบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 365) 31 ต.ค. 2561
ขออนุญาตนำระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสารประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 814) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำผลการดำเนินงานตามแผนฎิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นหน้าเว็ปไวต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 778) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสาร (ดู : 823) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำข้อมูล การประชุม ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 804) 29 มิ.ย. 2561
ขออณุญาตินำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นหน้าเว็ปไซต์ (ดู : 807) 29 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ดู : 697) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาสาร (ดู : 693) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขบ้านนาสาร (ดู : 687) 28 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสา (ดู : 685) 28 มิ.ย. 2561
วิเคราะห์ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 710) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 701) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 717) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำเเนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 687) 27 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบดำเนินงาน)ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 672) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบดำเนินงาน)ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 694) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ(งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 665) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 672) 26 มิ.ย. 2561
ขออนุมัติเผยเเพร่คู่มือการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว (ดู : 688) 11 มิ.ย. 2561
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 678) 28 มี.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 666) 22 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนจัดซื้อจัดจ้างการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 676) 20 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนจัดซื้อจัดจ้างการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 664) 20 มี.ค. 2561
ขออนุญาตนำแผนผังการดำเนิินงานประกาศขึ้นนหน้าเว็บไซต์ (ดู : 666) 20 มี.ค. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป (ดู : 664) 20 มี.ค. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 689) 21 ก.พ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 19 มค 2561 (ดู : 670) 19 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ-ห้วยหมากบ้านสามัญ หมูที่ 6 (ดู : 668) 16 ม.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs