หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563 ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.บ้านนาสาร
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 232) 20 มี.ค. 2563
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 224) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 225) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 218) 18 มี.ค. 2563
ขั้นตอนกระบวนการจัดการวิธีการขออนุญาตด้านอาหาร ยื่นขออนุญาตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 216) 16 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 175) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานสรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 172) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอลงนามในแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 170) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 172) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอนำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 174) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษ(ฎร์ธานี รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 180) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 178) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอเผยแพร่ต่อสาธ่ารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 174) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม (ดู : 187) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 187) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 179) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 179) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ขออนุญิตนำประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 179) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ขออนุญาตประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 172) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 163) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ลงนามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติทำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 171) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ขอนำส่งประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ การดำเนินการให้คุณหรือโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 176) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 189) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง ขอลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 172) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 272) 31 ม.ค. 2563
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 282) 28 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน (ดู : 290) 6 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 274) 6 ม.ค. 2563
ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 287) 6 ม.ค. 2563
ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) (ดู : 252) 6 ม.ค. 2563
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจ้างจ้าง (ดู : 242) 6 ม.ค. 2563
การป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดู : 239) 6 ม.ค. 2563
กรอบแนวทางดำเนินเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 240) 6 ม.ค. 2563
การเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ดู : 242) 6 ม.ค. 2563
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน EGP และหน่วยงานของรัฐ (ดู : 232) 6 ม.ค. 2563
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีที่ผ่านมา (ดู : 245) 6 ม.ค. 2563
เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 172) 31 ธ.ค. 2562
ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการเชองกลยุทธ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (ดู : 731) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตินำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และ พยานรับรอง การ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาสาร (ดู : 292) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตินำรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 292) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 283) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง จ้างทำผ้าคลุมโต้ะ และผ็าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 285) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ขออนุญาตนำสรุปประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 172) 9 ธ.ค. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 173) 14 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตินำรายงานการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 268) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 183) 31 ต.ค. 2562
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 174) 31 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 172) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านนาสาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 171) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 164) 1 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตินำรายงานการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร (ดู : 296) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 375) 6 ส.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 361) 2 ส.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 378) 2 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ดู : 354) 2 ก.ค. 2562
ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ อสม.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 629) 28 มี.ค. 2562
ขอนำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 604) 25 มี.ค. 2562
ขอนุญาตนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อม ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดู : 602) 25 มี.ค. 2562
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและอนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 596) 25 มี.ค. 2562
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 563) 25 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs