หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563 ติดต่อเรา
  หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 1704) 31 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือแจ้งกรอบแนวทางการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ดู : 1675) 13 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูล LTC ให้เป็นปัจจุบัน (ดู : 1627) 10 พ.ย. 2560
ขอส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 1661) 9 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นประจำปี 2561 (ดู : 1638) 9 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นประจำปี 2561 (ดู : 1271) 9 พ.ย. 2560
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 86442558 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด‏ (ดู : 1299) 27 พ.ย. 2558
กรอบการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ ปี 2557 (ดู : 1283) 11 ม.ค. 2557
รวมเล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2557 (ดู : 1295) 1 ม.ค. 2557
แผนปฏิบัติการ คบสอ.บ้านนาสาร ปี 2557 (ดู : 1289) 21 พ.ย. 2556
เกณฑ์การประเมิน สสอ.ดีเด่น ปี 56 (ดู : 1291) 19 พ.ย. 2556
เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ปี 56 (ดู : 1296) 19 พ.ย. 2556
การปฎิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทน (ดู : 1282) 18 พ.ย. 2556
รายการงบลุงทุน ( ค่าเสื่อม) ปี ๕๗ ในส่วนของลูกข่าย รพ.สต (ดู : 1281) 15 พ.ย. 2556
คำสั่ง มอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับล่าสุด) (ดู : 1315) 14 พ.ย. 2556
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ล่าสุด) (ดู : 1277) 13 พ.ย. 2556
เกณฑ์ประกวด รพ.สต (ดู : 1285) 13 พ.ย. 2556
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ดู : 1284) 22 ต.ค. 2556
การมอบอำนวจของผูว่าราชการจังหวัด (ดู : 1269) 2 ต.ค. 2556
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัเ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอปฎิบัติราชการแทน (ดู : 1280) 2 ต.ค. 2556
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 (ดู : 1287) 2 ต.ค. 2556
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม จัดซื้อ จัดจ้าง แบบ 7 ข้อ (ดู : 1267) 30 ก.ย. 2556
โครงการจัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-12 ณ สวนบ้านกรูดรีสอร์ท จ. ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 1270) 28 ก.ย. 2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข (ดู : 1262) 10 ก.พ. 2556
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs