หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
หัวข้อ วันที่
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 198) 4 พ.ย. 2563
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 132) 4 พ.ย. 2563
 • EB2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 194)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดู : 117)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ดู : 101)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 100)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที (ดู : 96)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 86)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 83)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 75)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 166)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (ดู : 121)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ดู : 98)
 • 4 พ.ย. 2563
  EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 161) 4 พ.ย. 2563
 • EB3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 26)
 • 13 พ.ย. 2563
  EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 107) 4 พ.ย. 2563
 • EB4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 130)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 124)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา (ดู : 116)
 • 13 พ.ย. 2563
  EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 167) 4 พ.ย. 2563
  EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 135) 4 พ.ย. 2563
  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 113) 4 พ.ย. 2563
  EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ (ดู : 116) 4 พ.ย. 2563
  EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (ดู : 110) 4 พ.ย. 2563
  EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (ดู : 129) 4 พ.ย. 2563
  EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (ดู : 87) 4 พ.ย. 2563
  EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (ดู : 61) 4 พ.ย. 2563
  EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดู : 71) 4 พ.ย. 2563
  EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ดู : 64) 4 พ.ย. 2563
  EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (ดู : 66) 4 พ.ย. 2563
  EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ดู : 106) 4 พ.ย. 2563
  EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 84) 4 พ.ย. 2563
  EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 73) 4 พ.ย. 2563
  EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดู : 86) 4 พ.ย. 2563
  EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดู : 54) 4 พ.ย. 2563
  EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 62) 4 พ.ย. 2563
  EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” (ดู : 55) 4 พ.ย. 2563
  EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … (ดู : 69) 4 พ.ย. 2563
  EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ดู : 91) 4 พ.ย. 2563
   
   หน้า  1 | 
   
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
  โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
  Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs