หน้าแรก รู้จัก สสอ.บ้านนาสาร บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม ITA 2563      ITA 2564 ติดต่อเรา
  ITA 2564
หัวข้อ วันที่
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (ดู : 216) 4 พ.ย. 2563
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 151) 4 พ.ย. 2563
 • EB2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 228)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดู : 130)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ดู : 120)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 132)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที (ดู : 111)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 103)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 98)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 96)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 191)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (ดู : 142)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ดู : 115)
 • 4 พ.ย. 2563
  EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 197) 4 พ.ย. 2563
 • EB3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 44)
 • 13 พ.ย. 2563
  EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 129) 4 พ.ย. 2563
 • EB4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 149)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 143)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา (ดู : 136)
 • 13 พ.ย. 2563
  EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 219) 4 พ.ย. 2563
  EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 169) 4 พ.ย. 2563
  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 141) 4 พ.ย. 2563
  EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ (ดู : 132) 4 พ.ย. 2563
  EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (ดู : 128) 4 พ.ย. 2563
  EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (ดู : 157) 4 พ.ย. 2563
  EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (ดู : 105) 4 พ.ย. 2563
  EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (ดู : 85) 4 พ.ย. 2563
 • EB12.1 (ดู : 11)
 • ธ.ค.
 • EB12.2 (ดู : 13)
 • ธ.ค.
 • EB12.3 (ดู : 11)
 • ธ.ค.
 • EB12.4 (ดู : 11)
 • ธ.ค.
 • EB12.5 (ดู : 10)
 • ธ.ค.
 • EB12.6 (ดู : 10)
 • ธ.ค.
 • EB12.7 (ดู : 11)
 • ธ.ค.
  EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดู : 88) 4 พ.ย. 2563
 • EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื้อหาข้างใน (ดู : 19)
 • ธ.ค.
 • EB13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทกรูปแบบประเด็น (ดู : 15)
 • ธ.ค.
 • EB13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (ดู : 15)
 • ธ.ค.
 • EB13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน (ดู : 16)
 • ธ.ค.
 • EB13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 11)
 • ธ.ค.
  EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ดู : 117) 4 พ.ย. 2563
  EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (ดู : 82) 4 พ.ย. 2563
 • EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ดู : 10)
 • 4 พ.ย. 2563
  EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ดู : 150) 4 พ.ย. 2563
 • EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ดู : 13)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) (ดู : 11)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (ดู : 15)
 • 4 พ.ย. 2563
 • EB16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซของหน่วยงาน (ดู : 10)
 • 4 พ.ย. 2563
  EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 116) 4 พ.ย. 2563
 • EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 13)
 • ธ.ค.
 • EB17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ดู : 13)
 • ธ.ค.
 • EB17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 13)
 • ธ.ค.
 • EB17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน (ดู : 11)
 • ธ.ค.
  EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 97) 4 พ.ย. 2563
 • EB18.1 (ดู : 11)
 • ธ.ค.
 • EB18.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี2เอกสาร (ดู : 13)
 • ธ.ค.
  EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดู : 100) 4 พ.ย. 2563
 • EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เอกสารแนบ 3 file (ดู : 13)
 • ธ.ค.
 • EB19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เอกสารแนบ 2 file (ดู : 14)
 • ธ.ค.
 • EB19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดู : 15)
 • ธ.ค.
   
   หน้า  1 |  2 | 
   
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ตำบล.นาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
  โทรศัพท์ : 077-341-056 โทรสาร : 077-341-056
  Copyright © 2016. www.phobannasan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs