ภาพกิจกรรม
6 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร นางเบญจวรรร ชูเพชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายวรพงษ์ สุวรรณรักษ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนาสาร นางสาวพรภิมล สุขด้วง และนางสาวธาริกา อักษรเพียร นักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เข้าร่วมการประชุมดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี วาระการประชุม ดังนี้ - การวางแผนดำเนินงาน FOOD PLANT BASED ใน รพ...รร.และร้านอาหารชุมชน - การจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในโรงพยาบาล - การจัดตั้งคณะกรรมการงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย - การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชม - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดสีเขียว ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธาณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40
6 กรกฎาคม 2566

6 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุข

อำเภอบ้านนาสาร นางเบญจวรรร ชูเพชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายวรพงษ์

สุวรรณรักษ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนาสาร นางสาวพรภิมล สุขด้วง และนางสาวธาริกา อักษรเพียร

นักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เข้าร่วมการประชุมดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี

วาระการประชุม ดังนี้

- การวางแผนดำเนินงาน FOOD PLANT BASED ใน รพ...รร.และร้านอาหารชุมชน

- การจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในโรงพยาบาล

- การจัดตั้งคณะกรรมการงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

- การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชม

- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดสีเขียว

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธาณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


img