ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมพัฒนศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลัก กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท. ในฐานะที่ปรึกษากองทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา, นโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น และระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
720
13 กันยายน 2566

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมพัฒนศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลัก

กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท. ในฐานะที่ปรึกษากองทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา, นโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น และระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้การดำเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม

โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี