ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 เดือน กันยายน 2566 นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสราญรมย์ กำหนดแผนการดำเนินงนสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยบริการใน อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยของเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมถ้ำขมิ้น โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
722
13 กันยายน 2566

วันที่ 13 เดือน กันยายน 2566

นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสราญรมย์

กำหนดแผนการดำเนินงนสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีนายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยบริการใน

อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยของเครือข่ายบริการ

สุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมถ้ำขมิ้น โรงพยาบาลบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี