ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลบ้านนาสาร ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารภายในโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนสุบรรณ, โรงเรียนบ้านปลายน้ำ, โรงเรียนวัดวิเวการาม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย เพื่อกำกับ ดูแลการจัดกสุขาภิบาล อาหารให้ถูกสุขลักษณะ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแบบตรวจมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร จำนวน 75 ข้อ
16
14 กันยายน 2566

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ร่วมกับทีมโรงพยาบาลบ้านนาสาร ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารภายในโรงเรียน

จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนสุบรรณ, โรงเรียนบ้านปลายน้ำ, โรงเรียนวัดวิเวการาม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย

เพื่อกำกับ ดูแลการจัดกสุขาภิบาล อาหารให้ถูกสุขลักษณะ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแบบตรวจมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร จำนวน 75 ข้อ


img