ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านนาสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของเครือข่ายทันตสุภาพ
ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานทันตกรรม และอสม. มีความรู้ ทักษะ สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก และ
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนด้านทันตสุขภาพ
โดยมีนายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
บ้านนาสาร, นายวิโรจน์ ทองฉิม ผอ.รพ.สต.พรุพี, ทพญ.ธราพร พัชรินทร์ไพจิต โรงพยาบาลบ้านนาสาร, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ทันตกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุขทุกหน่วยบริการ และอสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน อาคาร
อุบัติเหตุ ( ชั้น 2 ) โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาศักยภาพเครือข่าย
ตสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านนาสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของเครือข่ายทันตสุภาพ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานทันตกรรม และอสม. มีความรู้ ทักษะ สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก และ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนด้านทันตสุขภาพ โดยมีนายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ช่วยสาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร, นายวิโรจน์ ทองฉิม ผอ.รพ.สต.พรุพี, ทพญ.ธราพร พัชรินทร์ไพจิต โรงพยาบาลบ้านนาสาร, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทันตกรรมจากศูนย์บริการสาธารณสุขทุกหน่วยบริการ และอสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน อาคาร อุบัติเหตุ ( ชั้น 2 ) โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาศักยภาพเครือข่าย ตสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

0

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag  Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง, ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรบ้านนาสาร, ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรท่าชี, นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุข
อำเภอบ้านนาสาร, พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร, สัสดีอำเภอบ้านนาสาร, หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทยแจ้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง, ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรบ้านนาสาร, ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรท่าชี, นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร, พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร, สัสดีอำเภอบ้านนาสาร, หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม กิจกรรมเคารพธงชาติไทยณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

0

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ
การส่งเสริมบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมี นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุข
อำเภบ้านนาสาร, พัฒนากรระดับตำบล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว เพื่อรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรญฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ( ศจพ.อ.  ณ ศาลาประชาคม
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมี นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุข อำเภบ้านนาสาร, พัฒนากรระดับตำบล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เพื่อรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรญฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ( ศจพ.อ. ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประธานเปิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยมีสุวรักษ์ บุญพา
สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก
งานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อการพัฒนางานวิชาการ ด้านงานวิจัย / นวัตกรรม / การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง / เรื่องเล่าเร้าพลัง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประธานเปิดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยมีสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก งานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อการพัฒนางานวิชาการ ด้านงานวิจัย / นวัตกรรม / การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง / เรื่องเล่าเร้าพลัง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

9

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นางสาวพิโลวรรณ วรรณศิริ นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารเข้าร่วมประชุมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร
ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- ประชุมผู้สูงอายุระดับจังหวัด 40 คน
- ประชุมสัญจรของสมาคมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร
- การไปศึกษาดูงานเพื่อขวัญกำลังใจของสภาสมาคมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร
- แจ้งจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ แต่ละตำบลของอำเภอบ้านนาสาร
- การแข่งกีฬา เปตอง ระหว่างชมรม
- งบประมาณของสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นางสาวพิโลวรรณ วรรณศิริ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารเข้าร่วมประชุมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ - ประชุมผู้สูงอายุระดับจังหวัด 40 คน - ประชุมสัญจรของสมาคมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร - การไปศึกษาดูงานเพื่อขวัญกำลังใจของสภาสมาคมสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร - แจ้งจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ แต่ละตำบลของอำเภอบ้านนาสาร - การแข่งกีฬา เปตอง ระหว่างชมรม - งบประมาณของสภาเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 เดือน กันยายน 2566 
ด้วยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคใต้ ได้อนุมัติโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2565 - 2567 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จึงได้กำหนดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอเสี่ยงสูง ในวันที่ 19 กันยายน 2566
โดยมี นายสุงรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญนภา นวลเศษ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยทางถนน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพแถนนำอำเภอเสี่ยงสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมทุเรียนเจ้าเมือง (ชั้น 2)  ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 เดือน กันยายน 2566 ด้วยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคใต้ ได้อนุมัติโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2565 - 2567 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอเสี่ยงสูง ในวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยมี นายสุงรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญนภา นวลเศษ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยทางถนน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพแถนนำอำเภอเสี่ยงสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมทุเรียนเจ้าเมือง (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  นายสุวรัษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร หัวหน้าส่วน
ราชการ คณะเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
" เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร"ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดควนศรี หมู่ 8
ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสนิท ชูเพชร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวรัษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร หัวหน้าส่วน ราชการ คณะเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม " เข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอบ้านนาสาร"ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ วัดควนศรี หมู่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มเป้าหมาย สม. และเจ้าหน้าที่จากรพ.สตผู้รับผิดชอบงานโดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทโชค
ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย สม. และเจ้าหน้าที่จากรพ.สตผู้รับผิดชอบงานโดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

16

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ร่วมกับทีมโรงพยาบาลบ้านนาสาร ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารภายในโรงเรียน
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนสุบรรณ, โรงเรียนบ้านปลายน้ำ, โรงเรียนวัดวิเวการาม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย
เพื่อกำกับ ดูแลการจัดกสุขาภิบาล อาหารให้ถูกสุขลักษณะ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแบบตรวจมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร จำนวน 75 ข้อ

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลบ้านนาสาร ลงพื้นที่ดำเนินการเข้าตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารภายในโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนสุบรรณ, โรงเรียนบ้านปลายน้ำ, โรงเรียนวัดวิเวการาม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย เพื่อกำกับ ดูแลการจัดกสุขาภิบาล อาหารให้ถูกสุขลักษณะ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแบบตรวจมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร จำนวน 75 ข้อ

16

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี
ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 4)
เทศบาลพรุพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (คพสอ.) ตำบลพรุพี เพื่อเป็น
เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้จบหลักสูตรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 4) เทศบาลพรุพี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (คพสอ.) ตำบลพรุพี เพื่อเป็น เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้จบหลักสูตรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายไห้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข
ชำนาญงาน และนางสาวญาณิศา หวานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
เข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย, ผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน (บ้าน, วัด, โรงเรียน, โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ ฯลฯ) ทั้ง 19
อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยา (ชั้น 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายไห้ นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข ชำนาญงาน และนางสาวญาณิศา หวานวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาล อาหารปลอดภัย, ผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน (บ้าน, วัด, โรงเรียน, โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ ฯลฯ) ทั้ง 19 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยา (ชั้น 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมพัฒนศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลัก
กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท. ในฐานะที่ปรึกษากองทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา, นโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น และระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้การดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม
โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมพัฒนศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลัก กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท. ในฐานะที่ปรึกษากองทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา, นโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น และระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

17

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย อสม. และเจ้าหน้ารพ.สต ที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด
อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บัญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่อสม.ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมาย อสม. และเจ้าหน้ารพ.สต ที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับ เกียรติจาก คุณนันทโชค ชูทอง เป็นวิทยากรในโครงการระยะที่ 3 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

17

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เดือน กันยายน 2566
นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสราญรมย์
กำหนดแผนการดำเนินงนสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ผ่านระบบออนไลน์
โดยมีนายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยบริการใน
อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมถ้ำขมิ้น โรงพยาบาลบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 เดือน กันยายน 2566 นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสราญรมย์ กำหนดแผนการดำเนินงนสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยบริการใน อำเภอบ้านนาสาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยของเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอบ้านนาสาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมถ้ำขมิ้น โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ และนางสาวเพ็ญนภา นวลเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝ่าย สร้างน้ำ สร้างชีวิต
เวลา 10.00 น. ณ คลองลำพูน ( บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดานฟ้า ) ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นายณัฎฐพจน์ มาฆทาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ และนางสาวเพ็ญนภา นวลเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝ่าย สร้างน้ำ สร้างชีวิต เวลา 10.00 น. ณ คลองลำพูน ( บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดานฟ้า ) ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

21

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา
ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร นางเบญจวรรร ชูเพชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ของทุกหน่วยบริการเข้าร่วม
ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงานปี 2566 และหารือแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 2567 ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร
ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร นางเบญจวรรร ชูเพชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ของทุกหน่วยบริการเข้าร่วม ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงานปี 2566 และหารือแนวทาง การดำเนินงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 2567 ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

12

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประธานคบสอ.บ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสุวรักษ์ บุญพา
รองประธานคบสอ.บ้านนาสาร นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และคณะกรรมการคบสอ.บ้านนาสาร เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สาธารณสุข ครั้งที่3/2566 โดยมีวะการประชุม ดังนี้
- งานวิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
- เรื่องจากผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ (DIC : D rop in Center , ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ATK รับปริญญ
บัตร วันที่ 28 กันยายน 2566, การคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 12 สาขา
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- งาน NCD และการส่งต่อผู้ป่วย
- งาน IT เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
- การจัดสรรงบประมาณ
- เรื่องจากผู้บริหารรพ.สต.ถ่ายโอน / PCU / เทศบาล
ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน โรงพยาบาลบ้านนาสาร

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ประธานคบสอ.บ้านนาสาร พร้อมด้วย นายสุวรักษ์ บุญพา รองประธานคบสอ.บ้านนาสาร นายสมชาย นาคทุ่งเตา ผู้ช่วสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และคณะกรรมการคบสอ.บ้านนาสาร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหาร สาธารณสุข ครั้งที่3/2566 โดยมีวะการประชุม ดังนี้ - งานวิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 - เรื่องจากผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ (DIC : D rop in Center , ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ATK รับปริญญ บัตร วันที่ 28 กันยายน 2566, การคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 12 สาขา - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก - งาน NCD และการส่งต่อผู้ป่วย - งาน IT เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร - การจัดสรรงบประมาณ - เรื่องจากผู้บริหารรพ.สต.ถ่ายโอน / PCU / เทศบาล ณ ห้องประชุมเงาะโรงเรียน โรงพยาบาลบ้านนาสาร

12

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 เดือน กันยายน 2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวนฤดี ศิริรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันในสังกัด เข้าร่วมอบรมการใช้
เครื่องพ่นหมอกควัน การรักษาและวิธีการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ที่มีแนวโน้มระบาดและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 เดือน กันยายน 2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวนฤดี ศิริรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันในสังกัด เข้าร่วมอบรมการใช้ เครื่องพ่นหมอกควัน การรักษาและวิธีการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ที่มีแนวโน้มระบาดและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี

12

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่ อสม. ดีเด่น
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงจัดประชุมชี้แจงคณะพี่เลี้ยงอสม.
แต่ละสาขา ทั้งหมด 12 สาขา
โดยมีนายแพทย์ พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เป็นพี่เลี้ยงให้อสม. ทั้ง 12 สาขา เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีอสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ และจังหวัดต่อไป
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านนาสาร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อก้าวสู่ อสม. ดีเด่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงจัดประชุมชี้แจงคณะพี่เลี้ยงอสม. แต่ละสาขา ทั้งหมด 12 สาขา โดยมีนายแพทย์ พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เป็นพี่เลี้ยงให้อสม. ทั้ง 12 สาขา เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีอสม. ดีเด่นในระดับอำเภอ และจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

12

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข
ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นางสาวปราณี แก้วบ้านกรูด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ทำหน้าที่ตรวจใบอนุญาต
เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง
คือ ร้านดวงใจสหคลินิก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเรื่องประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 นายสุวรักษ์ บุญพา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ เจ้าพนักงาสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นางสาวปราณี แก้วบ้านกรูด หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร ทำหน้าที่ตรวจใบอนุญาต เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง คือ ร้านดวงใจสหคลินิก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเรื่องประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

13

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...