ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
6 กันยายน 2561

0


บุคลากร ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์

สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

ปริญญาโท

2

นายสุวรักษ์  บุญพา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร(บริหาร)

ปริญญาโท

3

นายสมชาย  นาคทุ่งเตา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร(วิชาการ)

ปริญญาตรี

4

นายณัฏฐพจน์  มาฆทาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ปริญญาตรี

5

นางสาวนฤดี  ศิริรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปริญญาตรี

6

นางสาวณัฐนันท์  เพชรประดิษฐ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ปริญญาตรี

7

นางสาวอาภาพร  แทนโป

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

8

นางสาวสุภาณีย์  ม่วงภาษี

เจ้าพนักงานธุรการ

อนุปริญญา

9

นางสาวเมวิกา  ชัยทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี

 

 

 

 
 
 

 

 

เอกสารแนบ