สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
 • นายสุวรักษ์ บุญพา

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

 • นายสมชาย นาคทุ่งเตา

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นายณัฏฐพจน์ มาฆทาน

  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

 • นางสาวนฤดี ศิริรัตน์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางเบญจวรรณ ชูเพชร์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวนีรนุช ประเสริฐ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุภาณีย์ ม่วงภาษี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเมวิกา ชัยทอง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพิไลวรรณ วรรณศิริ

  นักวิชาการสาธารณสุข