ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม

นายสุวรักษ์ บุญพา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

  • วิสัยทัศน์

    เครือข่ายชั้นน าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ภายในปี 2564

ข่าวสารชาวสสอ.บ้านนาสาร

กิจกรรมชาวสสอ.บ้านนาสาร

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง สสอ.บ้านนาสาร เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม