ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม

นายสุวรักษ์ บุญพา

สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

  • วิสัยทัศน์

    เครือข่ายชั้นนำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ภายในปี2568

ข่าวสารชาวสสอ.บ้านนาสาร

กิจกรรมชาวสสอ.บ้านนาสาร

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

สสจ สุราษฎร์ธานีร่วมกับสสอ.บ้านนาสารลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม บริษัท นาสาร ...
27 พฤศจิกายน 2566

พี่น้อง สสอ.บ้านนาสาร เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม