ห้องปฎิบัติการสุขภาพ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ ปี 2555 – 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ ปี 2555 – 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) ได้ที่นี่

สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


  

เอกสารแนบ
ข้อมูลทั่วไปทั้งหมด
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปทั้งหมด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้ที่นี่

ทรัพยากรธรรมชาติ
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ที่นี่
จำนวนประชากรกลางปี
6 กันยายน 2561

0


จำนวนประชากรกลางปี

ตำบล

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ทะเบียนราษฎร์

JHCIS

ทะเบียนราษฎร์

JHCIS

ทะเบียนราษฎร์

JHCIS

1. ทุ่งเตาใหม่

3,235

2,966

3,173

2,935

6,408

5,901

2. ทุ่งเตา

2,100

1,982

2,160

1,973

4,260

3,955

3. ควนสุบรรณ

2,638

2,409

2,668

2,463

5,306

4,872

4. ลำพูน

2,975

2,899

3,019

2,981

5,994

5,880

5. เพิ่มพูนทรัพย์

1,869

4,932

1,873

2,450

3,742

2,482

6. คลองปราบ

1,918

2,095

1,929

2,209

3,847

4,304

7. พรุพี

2,803

2,607

2,907

2,593

5,710

5,165

8. ควนศรี

2,364

2,852

2,478

3,013

4,842

5,865

9. น้ำพุ

2,721

2,576

2,891

2,766

5,612

5,342

10. ท่าชี

2,337

2,332

2,451

2,513

4,788

4,845

11. นาสาร

9,714

8,771

10,057

9,360

19,771

18,137

รวม

34,674

36,421

35,517

35,256

70,191

66,748

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

 

 

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลประชากร
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลประชากร ได้ที่นี่

คณะผู้บริหาร
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คณะผู้บริหาร ได้ที่นี่
ยุทธศาสตร์ สสอ.นาสาร
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ สสอ.นาสาร ได้ที่นี่

วิสัยทัศน์
6 กันยายน 2561

0


วิสัยทัศน์
 
องค์กรก้าวหน้า         พัฒนาชุมชน 
    
คมนาคมสะดวก        ห่วงใยสุขภาพ
 
การศึกษาก้าวไกล     ใส่ใจวัฒนธรรม 
 
             นำสู่เศรษฐกิจดี
ผลการดาเนินงานตามนโยบายเร่งรัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานตามนโยบายเร่งรัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่
สถานะสุขภาพ - อัตราการเกิด ตายและเพิ่มประชากรของอำเภอบ้านนาสาร ปี 2555 – 2557
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - อัตราการเกิด ตายและเพิ่มประชากรของอำเภอบ้านนาสาร ปี 2555 – 2557 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการตาย จำแนกรายปี
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการตาย จำแนกรายปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ปี 2557 10 กลุ่มโรค (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ปี 2557 10 กลุ่มโรค (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ปี 2557 10 กลุ่มโรค (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ปี 2557 10 กลุ่มโรค (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - การให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านนาสาร ปี 2555 – 2557
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - การให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านนาสาร ปี 2555 – 2557 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถานะสุขภาพ - สาเหตุการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ ปี 2555 – 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)
6 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพ - สาเหตุการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ ปี 2555 – 2557 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ